LAHDEN KÄYTTÖKOIRA (LKK) RY (Y-tunnus:0149684-0)
Perustettu: 29.9.1931
Uudistetut säännöt merkitty yhdistysrekisteriin 12.7.2016

 

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

1 §
Yhdistyksen nimi on Lahden Käyttökoira (LKK) ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys, ja sen kotipaikka on Lahti ja sen lähiympäristö.

2 §
Yhdistyksen kielenä on suomi.

3 §
Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • Toimia alueella asuvien palveluskoiraharrastajien ja – ystävien yhdyssiteenä.
 • Edistää palveluskoirarotujen koulutusta ja harrastustoimintaa.
 • Tukee kenneltoimintaa.
 • Ohjata jäsenistöään oikein hoitamaan, kasvattamaan ja kouluttamaan koiriaan, tavoitteena terve, käyttökelpoinen, hyväluonteinen ja yhteiskuntaan soveltuva koira.
 • Päämääriensä hyväksi toimia laillisesti ja puolueettomasti.

4 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää palveluskoira- ja muita koirakokeita, kilpailuja, näyttelyitä, kursseja, koulutustilaisuuksia, leirejä, retkiä, neuvontatilaisuuksia  ja huvitilaisuuksia yms. Yhdistys voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa.

5 §
Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, sekä omistamaan kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi kiinnittää ja vuokrata omaisuuttaan sekä vuokrata käyttöönsä omaisuutta muilta. Yhdistys voi järjestää asianmukaisella luvalla myös rahankeräyksiä, arpajaisia ja juhlia.

6 §
Yhdistys on Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry:n, Suomen Palveluskoiraliitto ry:n ja Salpausselän Kennelpiirin jäsen. Lisäksi yhdistys voi liittyä jäseneksi muihinkin kenneltoimintaa harrastaviin yhteenliittymiin.

Yhdistyksen jäsenyys

7 §
Yhdistyksen jäseninä voivat olla yksityiset henkilöt. Hallitus hyväksyy jäsenet. Yksityiset henkilöt ovat varsinais-, perhe-, nuoriso-, vapaa- tai ainaisjäseniä. Varsinais-, perhe- ja nuorisoijäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain.

Liittyessään jäseneksi yhdistykseen, maksavat varsinais-, nuoriso ja ainaisjäsenet myös kirjaamis – eli liittymismaksun. Jäsenmaksut on maksettava vuosikokouksen alkuun mennessä. Maksuista päättää yhdistyksen vuosikokous. Nuorisojäsenen jäsenmaksu voidaan määrätä alhaisemmaksi kuin varsinaisjäsenen jäsenmaksu. Vapaajäseneksi pääsee henkilö, joka on yhtäjaksoisesti maksanut yhdistyksen jäsenmaksun 20 vuotta.

Yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta voidaan kunniajäseniksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys haluaa osoittaa erityistä kunnioitusta ja kiitollisuutta, ja jotka erityisen huomattavalla tavalla ovat edistäneet ja tukeneet yhdistyksen toimintaa tai henkilöitä, jotka muuten ansiokkaasti ovat toimineet yhdistyksen hyväksi, sekä kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen entisen pitkäaikaisen puheenjohtajan. Ehdotukset alistetaan yhdistyksen vuosikokouksen ratkaistaviksi, jossa sitä on kannatettava vähintään kaksi kolmasoaa (2/3) annatuista äänistä. Kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla on samat oikeudet kuin varsinaisjäsenellä, mutta he ovat vapaat jäsenmaksusta.

Perhejäsen on henkilö, joka kuuluu varsinaisen jäsenen perheeseen. Perhejäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisjäsenellä, mutta hänelle ei lähetetä yhdistyksen julkaisuja. Nuorisojäsen on alle 18-vuotias henkilö, joka liittyy varsinaiseksi jäseneksi. Alle 15-vuotiaalla nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen vuosikokouksessa. Muuten nuorisojäsenllä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä. Ainaisjäseneksi pääsee henkilö, joka on maksanut vuosikokouksen määräämän kertamaksun. Hänellä on samat oikeudet, kuin varsinaisella jäsenellä. Aikaisempien sääntöjen perusteella saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

8 §
a) Jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä yhdistyslain mukaisesti
b) Yhdistyksestä voidaan hallituksen päätöksestä erottaa

 • jäsen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä.
 • jäsen, jonka katsotaan toimineen vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai on toiminut hyvien tapojen vastaisesti.
 • jäsen, joka on aiheuttanut yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavaa vahinkoa yhdistykselle tai on erotettu Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry:stä.
 • jäsen, joka rikkoo eläinsuojelulakia.

c) Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta vähintään kuukauden ajan sen erääntymisestä,  katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi.

Erottamispäätöksestä voi erotettu jäsen muista syistä kuin jäsenmaksun suorittamatta jättämisestä valittaa ja saattaa sen yhdistyksen vuosikokouksen ratkaistavaksi. Valitus on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen. Jäsenelle, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun vuosikokouksen alkuun mennessä, ei lähetetä yhdistyksen lehteä eikä muitakaan julkaisuja. Häneltä voidaan myös hallituksen päätöksellä evätä osallistumisoikeus yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin kuten esim. leirit, koulutustilaisuudet jne. Hänellä on kuitenkin oikeus lehteen ja julkaisuihin, sekä yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin suoritettuaan laiminlyödyn jäsenmaksun sekä liittymismaksun.

Yhdistyksen johtoelimet

9 §
Yhdistyksen lakimääräisenä edustajana toimii hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous on valinnut hoitamaan yhdistyksen hallintoa. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, kuusi (6) jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä.

Puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi, jäsenet kahdeksi (2) vuodeksi  ja varajäsenet yhdeksi (1) vuodeksi kerrallan.

Hallituksesta ovat vuosittain erovuorossa kolme (3) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Jäsenet ovat erovuorossa ensi kerran arvan perusteella, sen jälkeen vuorollaan. Puheenjohtaja on erovuorossa joka toinen vuosi. Puheenjohtaja ja erovuorossa oleva jäsen sekä varajäsen voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voivat olla hallituksen ulkopuoleltakin, ja sihteeri voi toimia myös rahastonhoitajana. Hallituksen kokouksissa on varajäsenillä, hallituksen ulkopuolisella sihteerillä ja rahastonhoitajalla läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta, ja on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä on läsnä. Kokouksista on jäsenille ja varajäsenille tiedotettava vähintään seitsemän (7) päivää aikaisemmin.

Jos hallituksen jäsen eroaa kesken kauden, seuraava vuosikokous valitsee loppukaudelle varsinaisen jäsenen. Varajäsen kutsutaan eronneen tilalle siinä järjestyksessä, miten he vuosikokouksessa toimitetussa hallituksen jäsenten vaalissa ovat ääniä saaneet.

10 §
Hallituksen tehtävänä on:

 • Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia sen toiminnasta.
 • Edustaa yhdistystä ja tehdä sen puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu yhdistyksen vuosikokoukselle.
 • Kutsua yhdistys sekä sääntömääräisiin, että muihin kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat sekä toimeenpanna kokousten päätökset.
 • Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä periä jäsenmaksut.
 • Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta, kuitenkin huomioon ottaen, mitä näissä säännöissä muualla on sanottu.
 • Laatia toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta.
 • Laatia ehdotus vuosikokoukselle yhdistyksen toimihenkilöiden kulukorvauksista ja palkkioista.
 • Laatia ehdotus yhdistyksen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi.
 • Asettaa tarvittavat toimikunnat sekä määrätä niiden tehtävät.
 • Hoitaa muut yhdistystä koskevat juoksevat asiat.

11 §
Yhdistyksen jäsenet voivat toimintaa tehostaakseen perustaa yhteistyöelimiä, joita kutsutaan toimikunniksi. Hallitus hyväksyy toimikunnat.

12 §
Yhdistys kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen, joka pidetään helmi-maaliskuun aikana. Yhdistyksen vuosikokouksessa on henkilöjäsenellä yksi (1) ääni. Jäsen, joka ei ole suorittanut vuotuista jäsenmaksuaan vuosikokouksen alkuun mennessä, voi osallistua yhdistyksen kokoukseen ilman puhe- ja äänioikeutta.

13 §
Vuosikokouksessa käsitellän seuraavat asiat:

 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
 • Valitaan ääntenlaskijat, joiden määrän vuosikokous vahvistaa.
 • Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 • Esitetään hallituksen ja toimikuntien toimintakertomukset.
 • Esitetään tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta.
 • Luetaan toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto.
 • Tilinpäätöksen vahvistaminen.
 • Päätetään hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta.
 • Vahvistetaan hallituksen laatima ehdotus vuosikokoukselle yhdistyksen toimihenkilöiden kulukorvauksista ja palkkioista.
 • Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilikaudelle.
 • Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksut sekä uusien jäsenten kirjaamis- eli liittymismaksut.
 • Suoritetaan puheenjohtajan vaali.
 • Suoritetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
 • Suoritetaan hallituksen varajäsenten vaali.
 • Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä näille kaksi varahenkilöä.
 • Valitaan edustajat Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n, Suomen palveluskoiraliitto ry:n sekä Salpausselän Kennelpiirin kokouksiin.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 • Käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten 31.12. mennessä hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.
 • Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain yksimielisellä päätöksellä

 

14 §

Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jollei näissä säännöissä ja yhdistyslaissa toisin määrätä. Millon joku kokouksen jäsen sitä vaatii, suoritetaan äänestys suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

15 §

Hallituksen jäsenet eivät voi äänestää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

16 §
Kutsut yhdistyksen kokouksiin on julkaistava yhdistyksen julkaisussa tai julkaistava yhdistyksen internetsivuilla (lahdenkayttokoira.fi) tai lähetettävä kirjallisesti jäsenistölle viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kutsun on oltava kaikkien jäsenten saatavilla.

17 §
Yhdistyksen vuosikokous on myös kutsuttava viipymättä koolle, jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta jotain määrättyä asiaa varten vaatii.

 Yhdistyksen talous ja tilinpito

18 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on esitettävä toiminnan tai tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen yhdistyksen vuosikokousta.

19 §
Toiminnantarkastajat, joiden vaaliin yhdistyksen hallituksen jäsenet eivät saa ottaa osaa, tehtävänä on tarkistaa yhdistyksen tilit ja omaisuus sekä esittää niistä kirjallinen lausunto vuosikokoukselle. Samassa yhteydessä heidän tulee esittää lausuntonsa muustakin toiminnasta. Toiminnantarkastajat voivat milloin tahansa vaatia yhdistyksen tilikirjat ja pöytäkirjat tarkistettavakseen.

Sääntöjen muutokset ja yhdistyksen purkaminen

20 §
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa kahdessa (2) vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista ensimmäisen on oltava sääntömääräinen vuosikokous. Päätökseen vaaditaan kummassakin kokouksessa kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Jälkimmäisessä kokouksessa äänestetään vain esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Sääntöjen muuttamisesta ja tehtävistä muutoksista on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa (2) vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista ensimmäisen on oltava sääntömääräinen vuosikokous. Jos vuosikokous hyväksyy purkamisehdotuksen, asia siirretään toiseen yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Purkamispäätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään kolme neljäsosaa(3/4) annatuista äänistä.

21 §
Jos yhdistys purkautuu, sen omaisuus käytetään viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavan toiminnan tukemiseen.

22 §
Muuten noudatetaan mitä laissa yhdistyksistä säädetään.